แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 18 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ของเทศบาลตำบลท่าแลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ของเทศบาลตำบลท่าแลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ของเทศบาลตำบลท่าแลง