ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ1ของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประเภท : คนพิการ