ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : คนพิการ