ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  • 19 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  • 19 มีนาคม 2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  • 14 มีนาคม 2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส