ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลท่าแลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลท่าแลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 31 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส