ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เขตเลือกตั้งที่1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง*
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เขตเลือกตั้งที่1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง*
  • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส