ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ปิดที่ทำการเทศบาลตำบลท่าแลงและงดให้บริการภายในสำนักงานเป็นการชั่วคราว
  • 9 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  • 7 กันยายน 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19)
  • 23 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ปิดที่ทำการเทศบาลตำบลท่าแลงและงดให้บริการภายในสำนักงานเป็นการชั่วคราว


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส